HT Thích Trí Thoát

Trọn bộ Kinh Dược Sư có chữ do HT Thích Trí Thoát tụng

Ngài Tuyên Hóa nói: "Nếu có ai niệm danh hiệu của Đức Phật Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư thì người đó được giải trừ tai nạn, bệnh tật tiêu tan, tội diệt, phước sanh, tâm ý mãn nguyện. Vậy, vị Phật giúp các chúng sanh kéo dài mạng sống chính là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư". Hôm nay Tamlinh.org xin gửi đến các bạn Trọn bộ Kinh Dược Sư có chữ do HT Thích Trí Thoát tụng.