Nhạc Phật - Thiền

Vô Lượng Thọ Kinh, thầy Thích Trí Thoát tụng, MP3

Bản Audio Kinh Vô Lượng Thọ do thầy Thích Trí Thoát tụng. Rõ lời, chuẩn xác và đã được hàng nghìn Phật tử tụng theo.