Quân tử chi giao đạm nhược thủy

"Quân tử kết giao nhạt như nước" nghĩa là sao?

Người xưa có câu: "Quân tử chi giao đạm nhược thủy" - dịch nghĩa tạm là "Quân tử kết giao nhạt như nước". Vậy câu nói của người xưa về cách sống và kết giao của người quân tử nghĩa là gì?