Cầu Phật gia hộ

Cầu Phật: Phật sẽ ban cho đủ thứ?

Từ trước đến nay, nếu nói cầu Phật, Phật sẽ ban cho đủ thứ hết thì Phật tử vui lắm, vì chúng sanh có bệnh yếu đuối, giải đãi, ỷ lại, không muốn tự lực mà chỉ thích ai đó làm giùm mình.