Chúa Năm Phương

Sắm lễ cúng Chúa Bà Năm Phương như thế nào?

Đi lễ chúa bà Năm Phương cần chuẩn bị những gì? Chúa bà Năm Phương được thờ ở đền nào? Căn chúa bà Năm Phương thì khấn như thế nào để được yên căn yên số?