Công năng trì niệm

Tụng Chú đại bi: Ý nghĩa câu "Ta bà ha"

Trong chú Đại bi, câu Ta bà ha (Soa ha, xoa ha) rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười bốn lần. Ta bà ha. Hán dịch có sáu nghĩa. Bất kỳ chữ này xuất hiện ở bài chú nào cũng có đủ sáu nghĩa này