Đào Sư Tích

Đào Sư Tích: Vị trạng nguyên giỏi đến mức nhà Minh phải sát hại

Một trong những vị Trạng Nguyên của Đại Việt mà "nước to" kia sợ nhất chính là vị quan thanh liêm, tài năng, đức độ Đào Sư Tích! Ông cũng là vị trạng nguyên giỏi đến mức nhà Minh phải sát hại để trừ hậu hoạ