Niệm Phật khi ngủ

Hướng dẫn niệm Phật tại nhà trước khi ngủ: Nhất tâm

Nếu chúng ta biết tụng kinh niệm Phật, trì Chú, biết cách tu niệm thì khi thờ Phật các hương hồn, các oan gia trái chủ, nếu có đến chờ cơ hội ám hại mình mà mỗi ngày nghe chúng ta tu niệm chân thành thì họ sẽ được cảm hóa dần. Vậy niệm Phật tại nhà trước khi ngủ như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?