Quy tắc đàn Pháp

8 quy tắc đàn pháp cho hành giả tu trì Mật Tông

Nghi thức trì chú nằm trong 1 quy tắc của đàn Pháp để cho hành giả tu trì Mật Tông nương theo đấy mà hành trì. Có 8 điều cần thiết sau đây: