Sự tích trầu cau

Thần thoại: Trầu Cau

Chuyện kể rằng đời Hùng Vương thứ 4 có hai anh em ruột giống nhau như tạc không sao phân biệt được, anh là Tân và em là Lang. Cha của hai anh em do sức vóc cao lớn mà được vua Hùng ban tước quan lang, ban tên Cao làm họ.