Thần Kim Quy

Truyền thuyết: Thần Kim Quy

Thần Kim Quy, tức rùa vàng, là một biểu tượng thiêng liêng của người Việt khi đã hai lần hiển linh phò trợ vua và dân ta giữ nước. Ngài là sứ giả của Lạc Long Quân phái đem bảo khí tới giúp dân ta, như thể hàng ngàn năm qua Long Quân vẫn dõi theo bảo hộ cho dân Việt.