Thần linh

Hệ thống thần linh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ

Chiếm một vị trí quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ chính là hệ thống Thần Linh đồ sộ, vốn được coi là linh hồn, cũng là điểm mang dấu ấn riêng và đặc trưng nhất.