Thỉnh tổ

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 13)

... Thầy Trung già mà chạy rất nhanh, chúng tôi cách cái hố khoảng 100m, mà thầy chạy vèo vèo đã tới nơi. Sau khi lao tới cậu thanh niên tình nguyện thì chú ngữ và họa phù thầy đã làm xong, đạo bùa thầy ấn một cái vào ngực cậu thanh niên.