Thuỷ thần

Chu Văn An và người học trò thuỷ thần

Câu chuyện về người học trò thuỷ thần chỉ là một giai thoại về Chu Văn An để nói rằng tài đức của họ Chu có sức mạnh cảm hóa được cả quỷ thần, được nhân dân ghi nhận và bia miệng truyền mãi ngàn năm.