Tứ phủ vạn linh

Thánh thần Thiên Phủ trong Tứ Phủ Vạn Linh

“Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh”

Từ thuở nguyên sơ, khi con người chưa thể giải thích cho những hiện tượng xảy ra trong cuộc sống đã hình thành tập tục tôn thờ các yếu tố tự nhiên.