Âm đức

Nhận biết âm đức và dương đức? Cách tích đức lâu bền?

Ai cũng muốn làm việc tốt hàng ngày để tích đức cho con cháu, để cải tạo số mệnh. Vậy những việc ta đang làm có đúng là đang tạo ra phúc đức không? Như thế nào là âm đức? Như thế nào là dương đức? Cách tích đức cho con cháu sau này?