Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai?

OM AH RA PA TSA NA DHI

Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ tát là vị Phật tượng trưng cho trí tuệ. Trong Phật pháp, Ngài là vị Phật với sự hiểu biết với trí tuệ viên mãn. Câu chân ngôn này là tượng trưng cả thân khẩu ý giác ngộ của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. Tất cả các ngành nghề chúng ta đều cần trí tuệ. Bởi có trí tuệ chúng ta mới có thể hướng cuộc đời mình đi đúng lối, có trí tuệ chúng ta mới có thể sống cuộc đời hạnh phúc và bình an.