Cảm ứng nhiệm màu

Cảm ứng nhiệm màu của Đức Quán Thế Âm

Ngày nghỉ, thấy cái tủ sách lộn xộn quá nên tranh thủ sắp xếp, dọn đẹp. Đang dọn, thấy rơi ra một cuốn sổ ghi chép cũ, nhìn cái bìa, tôi nhớ ngay đó là cuốn sổ công tác của tôi, dùng từ lâu, hồi còn làm việc ở miền núi.