Canh đàn đắc lễ

Canh đàn như thế nào là đắc lễ?

Canh đàn như thế nào là đắc lễ? Khoá lễ như thế nào là thành công? Khi đi dự lễ, làm thế nào để tác phúc trợ duyên cho khóa lễ được hoan hỉ? Đôi khi chính bản thân mình đi dự lễ nhưng lại Tạo Nghiệp mà không biết, vậy để tránh tạo Nghiệp thì khi đi dự lễ ta phải làm gì?