Cầu linh nghiệm

Đi lễ cầu xin sao không linh ứng?

Trên đời này hễ bất cứ ai còn chưa phải thành Phật, thì sẽ còn có tham ái trong lòng. Hễ có tham ái là còn mưu cầu, hễ có lòng tham sẽ có lòng chiếm hữu