Cây đa 13 gốc

Sắm lễ cúng Chúa Bà Năm Phương như thế nào?

Đi lễ chúa bà Năm Phương cần chuẩn bị những gì? Chúa bà Năm Phương được thờ ở đền nào? Căn chúa bà Năm Phương thì khấn như thế nào để được yên căn yên số?