Chết về nơi chín suối

Cửu Tuyền là gì? Tại sao khi con người chết lại về nơi Chín suối?

Khi có người mới chết, ta thấy ông bà cha mẹ hay nói tránh bằng cách khác đó là về nơi Chín Suối, hay là về chốn Cửu Tuyền (cửu là chín, tuyền là suối). Vậy Cửu Tuyền là gì? Tại sao khi con người chết đi lại về nơi chín suối hay về nơi suối vàng?