Cứu khổ cứu nạn

Đức Phật có cứu khổ cứu nạn mọi chúng sinh?

Đa phần chúng ta được nghe lược kể về sự hiển linh cứu người trong cơn hoạn nạn của chư vị Bồ Tát, Thần, Tiên, Hộ Pháp, mà lại không nghe thấy sự cứu khổ, cứu nạn của các bậc toàn giác - Chư Phật???