Đệ Nhị Thượng Ngàn

Thánh Mẫu Thượng Ngàn là ai?

Thánh Mẫu Thượng Ngàn là ai? Tại sao Vua Lê Lai lấy niên hiệu Thuận Thiên và vua Lê Thái Tổ rất tín và thờ Thần linh ?