Đỗ Cảnh Thạc

Tô Lịch: Sự thật & lịch sử (Phần 5)

Lại nói về Tô Chí Thiệu, bấy giờ y đang ở vùng Âu Hoá, cách thành Hoa Lư chừng mấy mươi dặm về hướng tây, người đứng đầu đất này là hào trưởng Nguyễn Tấn.