Đột tử

Điềm báo trước khi chết đột tử

Một canh giờ trước khi chết thì Hồ Quang của người đó đã tắt dần!

Một tháng trước khi chết thì tập nghiệp huân về thành một mối không phân, không trả ứng!

Mười tám (18) tháng trước khi chết Trần Thọ được kết điểm!