Đốt vàng mã

Cách đốt vàng mã trong các đàn lễ: Quy tắc & ý nghĩa

Đã là mã, to bé cũng là mã ý nghĩa như nhau: vì dù làm cái thuyền bằng giấy to như bây giờ hay cái thuyền nhỏ bằng bàn tay ....hay cái hình nhân nhỏ hay bức tranh..... Thì tỉ lệ cũng không bằng cái thuyền chiến thật vậy nên to bé chỉ là hình tướng.