Đức Thánh cả

Hát văn hầu Đức Thánh cả Hưng vũ Đại vương

Đức Thánh cả Hưng vũ Đại vương Trần Quốc Nghiễn là một trong 4 vị Vương tử của Đức Thánh Trần. Hãy cùng Tamlinh.org xem lại bản Hát văn hầu Đức Thánh cả Hưng vũ Đại vương và lịch sử về vị tướng tài của đất Việt ta.