Không ai giàu ba họ

Muốn giàu có: Đừng hưởng hết Phước Báu của mình?

Trong một cổ thư Trung Quốc thế kỷ 15, họ làm thống kê trong cả mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc và châu Á. Cuốn sách nói về sức mạnh của sự chia sẻ “ the power of giving”: Một người sinh ra, để thành đạt, có 1 PHẦN TÀI, 2 PHẦN ĐỨC VÀ 7 PHẦN PHÚC. Nôm na phần PHÚC này là cái may mắn, phúc phần của gia đình tổ tiên để lại.