Kinh đàn Chuẩn đề

Pháp luyện Kính Đàn CHUẨN ĐỀ Mật Tông Tây Tạng

Kính đàn chuẩn đề có thể xem là một pháp bảo của pháp chuẩn đề dùng để quán tưởng trong quá trình tu học cũng như để tự điểm đạo cho mình đối với những ai tự tu luyện chưa có tổ thầy hay sư phụ chứng cho học đạo. Vậy cách luyện Kính Đàn CHUẨN ĐẾ Mật Tông Tây Tạng như thế nào? Nguyên tắc luyện Kính Đàn CHUẨN ĐẾ? Công năng của kính đàn chuẩn đề?....