Lên đồng thiền động

Lên đồng thiền động: Pháp môn tu hành cổ xưa cao cấp nhất

Trong pháp môn tu tập sơ cơ của đạo Mẫu, các đồng thầy có nhắc đến khái niệm “thiền động”. Vậy thực chất thiền động là gì ? Các đạo khác có tu tập bằng “ thiền động “ không? Và thiền động của đạo Mẫu có gì đặc trưng và khác biệt so với các đạo khác ?