Linh thú

Vì sao các vị bồ tát thường cưỡi linh thú?

Có nhiều người thắc mắc rằng chư vị Bồ Tát đã đắc đạo viên mãn rồi sao còn đọa đày các con Thần Thú ấy làm vật cưỡi chi nữa?! Như thế có phải có điều kỳ quặc, có điều còn chưa thông tuệ hay không?!