Mất ở bệnh viện

Người mất ở bệnh viện linh hồn có về nhà được không?

Người mất ở bệnh viện khi mất đi thân mạng, thần thức họ thường vướng mắc ở Trung Giới bệnh viện ấy. Họ vẫn tồn tại nơi giường bệnh họ từng nằm, quanh quẩn nơi họ lúc tỉnh táo, vì vậy mới có những trường hợp người khuất mặt đòi giường, dựng giường làm mọi người sợ hãi.