Mất sạch sành sanh có manh áo đỏ

Căn đồng số lính: Những ngày tháng cơ đày

Căn đồng số lính. Nghe thì dễ làm thì khó. Sống chung với nghiệp quả căn số nước mắt lưng tròng. Để có được ba thước vải đỏ phủ trên đầu là biết bao nỗi oan khiên vất vả, là biết bao điều khó nhọc, là biết bao sự mất mát, đắng cay mà không một người bình thường nào hiểu được. Vậy mới có câu: 

Căn đồng số lính: Những ngày tháng cơ đày