Mục Thận

Truyền thuyết: Phúc thần Mục Thận bắt hổ cứu vua

Sử xưa có chép, vào thời nhà Lý, niên hiệu Thái Tông, bá quan văn võ trong triều ai nấy cũng đều có sự nể trọng với thái sư đương thời là Lê Văn Thịnh. Người này còn từng được vua Tống ngự ban chức Long Đồ Các Đãi Chế, sau lại được Lý Nhân Tông cất lên làm Thái Sư để khỏi lo nỗi Tống triều muốn mượn cớ phong danh mà chiếm đoạt hiền tài.