Nèm tơm thăm

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 21)

..Tôi vội hỏi...

- Vậy.. vậy khi làm bùa yêu thì có hại gì cho người làm bùa không, cháu nghe nói hay bị vật lại. Hay làm bùa mồi chài xong mà có một người chết là người làm bùa sẽ chết theo..