Nghi thức sám hối

Nghi thức Lạy Sám Hối và Sám Oan Gia ĐƠN GIẢN

Ai bệnh tật, nghiệp chướng sâu dầy thì càng nên làm Lạy Sám Hối và Sám Oan Gia. Chân thành mà phát lồ sám hối trước bàn thờ Phật hoặc trước đại chúng càng tốt (nghiệp càng mau tiêu). Nguyện từ giờ trở đi không còn tái phạm lỗi lầm này nữa. Sau đó, hãy dùng Tâm mình mà sửa đối, tích đức tu thiện để Nghiệp quả nhẹ đi, phước đức tăng lên mới mong đỡ khổ.