04/06/2021 11:51 View: 26970

Nghi thức Lạy Sám Hối và Sám Oan Gia ĐƠN GIẢN

Ai bệnh tật, nghiệp chướng sâu dầy thì càng nên làm Lạy Sám Hối và Sám Oan Gia. Chân thành mà phát lồ sám hối trước bàn thờ Phật hoặc trước đại chúng càng tốt (nghiệp càng mau tiêu). Nguyện từ giờ trở đi không còn tái phạm lỗi lầm này nữa. Sau đó, hãy dùng Tâm mình mà sửa đối, tích đức tu thiện để Nghiệp quả nhẹ đi, phước đức tăng lên mới mong đỡ khổ. 

sam hoi oan gia, lay sam hoi

Sám hối là gì? 

Thế nào là SÁM? Thế nào là Hối?

Sám là sám trừ tội trước, từ trước tất cả các tội ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tỵ thảy đều sám hết, chẳng bao giờ khởi nữa gọi là sám. Hối là hối cải lỗi sau, tất cả ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh tỵ... nay đã giác ngộ, đều cho đoạn dứt, chẳng bao giờ tạo nữa gọi là hối.

Vì sao nên sám hối oan gia hàng ngày? 

Oan gia là người, có khi là con vật, và con người/vật ấy sẽ “đòi nợ” mình, làm khổ, làm hại ta trong cuộc đời này nếu như trong kiếp này hay nhiều kiếp khác mình đã từng gây ra tội lỗi với người/vật bất kể dù vô tình hay hữu ý. 

Oan gia đến để đòi nợ, nên nếu là nợ trả chậm, trả góp, tức là làm khó làm khổ, ‘hành hạ’ ta trong cuộc đới, thì chúng ta nên mừng vì có những kiểu oan gia đến để lấy ngay của ta mạng sống.

Phải hoan hỷ đón nhận nỗi đau khổ mà oan gia mang đến, vì như vậy là ta đang trả nợ cho họ. Nghiệp chướng không vô hạn, trả dần thì sẽ có lúc hết. Có khi ta trả hết sớm thì oan gia đòi nợ chỉ là oan gia nửa đời, phần đời còn lại họ không còn làm khổ, làm hại ta nữa. Còn nếu họ làm khổ ta cả đời thì cũng hoan hỷ tin vào kiếp sau

Chấp nhận và hoan hỷ đối với oan gia giúp trả dần nợ nần, gỡ dần oán kết. Không nên tạo thêm nghiệp chướng, tạo thêm nợ nần, oan – oan tương báo không biết bao giờ mới hết. Đời nay đó là oan gia của đây, đời sau đây lại trở thành oan gia của đó, cái vòng lẩn quẩn nên cởi không nên buộc.

Vì vậy, không chỉ chấp nhận và hoan hỉ, xin hãy chân thành mà sám hối.

Bạn sám hối bằng cách nào? 

Chân thành mà phát lồ sám hối trước bàn thờ Phật hoặc trước đại chúng càng tốt (nghiệp càng mau tiêu).

Nguyện từ giờ trở đi không còn tái phạm lỗi lầm này nữa. Sau đó, bạn phải từ Tâm mình mà sửa đối, tích đức tu thiện: Ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn… trong khả năng tài lực của mình. Sau đó đem hết công đức thiện lành này hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn trong toàn pháp giới, hồi hướng cho những vong nhi mà mình từng vô minh, ngu si phá bỏ. Nguyện cho tất cả đều nương nhờ công đức thiện lành này mà sớm được siêu thoát.

Tụng kinh Dược sư

NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI HÀNG NGÀY

1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.

Kính thưa Quý vị oan gia trái chủ trên thân tôi. Từ vô lượng kiếp đến này, vì do ngu si vô trí, tôi đã vô tình hay cố ý làm tổn hại quý vị. Nay tôi được thân người có duyên với Phật Pháp nên muốn cùng quý vị tu tập và mong quý vị hoan hỉ tha thứ bỏ qua cho. Nếu như quý vị nhất định trả thù bằng mọi giá, thì tôi xin nhận chịu quả báo, không dám than vãn, oán trách gì vì nhân này do tôi gây ra. Tuy nhiên, nếu quý vị có trả thù thì chỉ được thoả mãn nhất thời, mà vẫn không giải quyết được vấn đề căn bản vì vẫn phải luân hồi trong lục đạo, đối với chúng ta đều không có lợi ích gì cả. Cách này chỉ tổn người hại mình, nên mong chúng ta hãy cùng nhau niệm Phật để cùng nhau vượt thoát sinh tử luân hồi.

Từ nay nếu làm được việc thiện lành nào, thì tôi xin hồi hướng cho quý vị sớm được siêu thoát, mong quý vị hãy tha thứ cho tôi và không làm chướng ngại để chúng ta cùng nhau tu tập.

Tôi mong quý vị thâu lại THÂN TÂM cùng tôi niệm Thánh Hiệu Dược Sư Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh hiệu Dược Sư Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh hiệu Dược Sư Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy.

Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm Dược Sư Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.

2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ

Tôi tên là........, oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo, không hiểu Quy Y cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần.

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn

Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn

Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn

Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục

Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ

Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh

(niệm 3 lần từ Quy y Phật …đến…súc sanh)

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu Dược Sư Phật 2.000 lần. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm Thánh hiệu NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT (2000 lần)

Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (1 Lần).

3. BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy ngũ uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong ngài vướt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn.

Nghe đây Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc đích thực là không, không đích thực là sắc, còn lại bốn uẩn kia cũng đều như vậy cả.

Xá Lợi Tử nghe đây! Thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong Tánh Không không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có mười tám giới, từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí cũng không đắc vì không có sở đắc.

Khi một vị Bồ tát nương diệu pháp trí độ Bát Nhã Ba La Mật thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt Niết Bàn tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời y Bát Nhã Ba La Mật, nên đắc vô thượng giác.

Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chí đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn, cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong Đức Bồ Tát liền niệm thần chú rằng:

Ga tê Ga tê, Pa ra Ga tê, Pa ra sam ga tê, Bô đi xóa ha. (3 lần)

Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng sanh

4. CHÚ VÃNG SANH

Nam mô a di đa bà dạ

Đa tha dà đa dạ

Đa địa dạ tha

A di rị đô bà tỳ

A di rị đa, tất đam bà tỳ

A di rị đa tì ca lan đế

A di rị đa tì ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

(21 lần từ Nam mô …đến… ta bà ha)

5. HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát tâm Bồ Đề

Hết một báo thân này

Đồng sanh cõi Cực Lạc

6. Lời Kết Thúc

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu Dược Sư Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng Chú Vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Đông Phương Thế Giới Tịnh Lưu Ly.

Nam Mô Dược Sư Phật (ba lần)

****************************

Nếu làm đúng theo hướng dẫn này, chí tâm sám hối, nhận ra tội lỗi thay đổi hành vi, tích đức dần dần thì chỉ một thời gian sau các bạn sẽ thấy mình nhận lại đúng y chang cái mình đã làm cho người khác lúc trước, kể cả những suy nghĩ ngày xưa mình chê họ, bạn sẽ được gặp lại đúng y như thế. Những người nhiều phước đức mới được vậy, còn kém phước đức thì phải lâu lắm mới được trả, bởi còn phải trả "tiền lời"...

Tổng hợp