Nói dối

Sẽ thế nào nếu người tu hành cố tình nói dối?

"Đối với một người cố tình nói dối, không có một tội lỗi xấu xa nào mà người đó không thể làm. Vì vậy, La Hầu La, con hãy tập đừng bao giờ nói dối, cho dù đó là một lời nói đùa." Đây là lời đức Phật dạy con đừng nói dối. Vậy sẽ thế nào nếu người tu hành cố tình nói dối?