Ông bạn vong niên

Công đức phóng sanh: Ông bạn vong niên và con cá trê đen

"Vừa quay ra thì thấy bác đứng ngay bậc tam cấp lên xuống, mặc quân phục hẳn hoi, sau lưng bác còn có vong linh của 5 người đàn ông khác. Trẻ có, trung niên có, tất cả đều mặc quân phục, phần trên thân thấy rất rõ, có người đeo huân chương nữa, nhưng từ hông trở xuống thì thấy mờ mờ ảo ảo .."