Phật Di Lặc

Phân biệt tượng Thần tài và Phật Di Lặc?

Nhìn cách tạo hình, chắc không ít người sẽ nhầm tượng đức Phật Di Lặc và tượng thần tài, kỳ thực rất nhiều người không thể phân biệt được hai ông vì nhiều nơi làm tượng khá giống nhau. Vậy phân biệt tượng thần tài và tượng Phật Di Lặc ra sao?