Phật nhãn thông

Tại sao Đức Phật có tóc mà các nhà Sư thì không?

Tại sao trên trán Phật lại có "cái nút" trắng trắng như kim cương thế kia ?????? Và tại sao các tăng ni thì trọc đầu không có tóc - vậy tại sao Phật lại để tóc ??????? Tượng Phật nào cũng có tóc ???? - tại sao Phật lại được để tóc ??????