Quả báo khẩu nghiệp

Khẩu nghiệp là gì? Cách tu khẩu để có đức về sau?

Người xưa có câu: “Bệnh tùng khẩu nhập, hoạ tùng khẩu xuất”, tức bệnh từ miệng mà đến, hoạ cũng từ miệng mà ra. Khẩu nghiệp là có thật, đừng gieo khẩu nghiệp. Vậy khẩu nghiệp là gì? Cách TU KHẨU để tránh khẩu nghiệp và tích đức về sau.