Quả báo thường đến muộn

Tại sao Quả báo có lúc hiện tiền, có khi đến muộn?

Hỏi: "Mình thường nghe mọi người nói về nhân quả và quả báo thường đến muộn, nhưng không hiểu tại sao mình cứ làm việc gì sai trái một chút là gặp hoạ ngay, trong khi nhiều người làm đủ mọi chuyện xấu xa nhưng vẫn không bị phát hiện ra hay thấy báo ứng gì? Nếu theo nhân quả thì có phải do kiếp trước tội mình to quá nên kiếp này hễ cứ làm sai là bị quả báo ngay không ạ?" - Minh Trang