Quán thế âm bồ tát

Ngày vía Quan Âm năm 2020 là ngày nào?

Một năm có 3 ngày là ngày vía Quán Âm thế Âm bồ Tát. Vậy trong năm 2020 Canh Tý, ngày vía Quan Âm là những ngày nào? Chúng ta nên làm gì, cúng như thế nào trong ngày vía Quan Âm?