Quy luật đời người

Càng biết bố thí sẽ càng giàu

Hiện nay chúng ta khuyên người khác học Phật, rất nhiều đồng tu nói rất khó khăn! Đặc biệt là khuyên người trong nhà, bản thân học Phật bị cả nhà phản đối, khuyên họ thì không thể tin tưởng, trên thực tế có cần khuyên hay không?