Sám hối 3 nghiệp

Hướng dẫn nghi thức Khai Thị Vong Linh và Sám hối 3 nghiệp

Với tâm nguyện được chia sẻ "Nghi thức khai thị vong linh và sám hối ba nghiệp" đến cùng pháp lữ, mong đem chút hương vị lợi lạc (nếu có) đến cho nhiều người, chúng tôi không ngại mình tài hèn đức mọn, câu chữ, nghĩa lý thô thiển, gập ghềnh mà lưu hành rộng rãi quyển nghi thức này.