04/06/2021 11:50 View: 2211

Hướng dẫn nghi thức Khai Thị Vong Linh và Sám hối 3 nghiệp

Với tâm nguyện được chia sẻ "Nghi thức khai thị vong linh và sám hối ba nghiệp" đến cùng pháp lữ, mong đem chút hương vị lợi lạc (nếu có) đến cho nhiều người, chúng tôi không ngại mình tài hèn đức mọn, câu chữ, nghĩa lý thô thiển, gập ghềnh mà lưu hành rộng rãi quyển nghi thức này. 

nghi thuc khai thi vong linh, sam hoi 3 nghiep

Lời tựa

Để góp vào phần sám văn dùng trong các khóa lễ hộ niệm, trợ tiến vong linh những khi hữu sự tại địa phương (Chùa Phật Đà - Hà Tiên), đồng thời (với thiển ý) hạn chế phần nào nỗi sầu thảm, tóc tang khiến thân quyến và vong linh bi lụy, vấn vương làm ảnh hưởng không tốt đến tiến trình siêu thoát của người mất, vào tháng 10/2002, chúng tôi đã biên soạn quyển "Nghi thức khai thị vong linh và sám hối ba nghiệp".

Trong đó, các bài khai thị vong linh và sám hối ba nghiệp và văn sám nguyện là sự đúc kết những lời Phật dạy mà trong quá trình tu học, chúng tôi đã thu thập được từ các kinh luận và qua những lời dạy của Chư Tôn Đức. Còn các phần khác là những nghi thức chung mà chúng tôi trích lại từ các nghi khóa thiền môn, kinh tụng hàng ngày.

Hôm nay, với tâm nguyện được chia sẻ những ý tưởng này đến cùng pháp lữ, mong đem chút hương vị lợi lạc (nếu có) đến cho nhiều người, chúng tôi không ngại mình tài hèn đức mọn, câu chữ, nghĩa lý thô thiển, gập ghềnh mà lưu hành rộng rãi quyển nghi thức này.

Trong khi hiệu đính để phổ biến, chúng tôi có sưu tập thêm các bài Sám hối và những lời dạy của Hòa thượng Thích Thanh Từ để chúng ta có thêm phương tiện cùng tham cứu, ứng dụng thọ trì.

Tuy nhiên, dù đã cố gắng rất nhiều, song vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Ngưỡng mong quý độc giả hoan hỉ lượng thứ cho.

Con xin chân thành đón nhận sự chỉ giáo của chư Tôn Đức và sự góp ý của chư thiện hữu.

Cuối cùng, xin nguyện hồi hướng công đức này đến khắp pháp giới chúng sanh, người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, hết thảy mọi người đều đồng tâm bỏ dữ, đồng chí làm lành, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo.

NGUYỆN HƯƠNG

Xin cho khói trầm thơm

Kết thành mây năm sắc

Dâng lên khắp mười phương

Cúng dường vô lượng Phật

Vô lượng chư Bồ Tát

Cùng các Thánh hiền tăng

Nơi pháp giới dung thông

Kết đài sen rực rỡ

Nguyện làm kẻ đồng hành

Trên con đường giác ngộ

Xin mọi loài chúng sanh

Từ bỏ cõi lãng quên

Theo đường giới-định-tuệ

Quay về trong tỉnh thức.  

Cầu nguyện

Hôm nay, đệ tử chúng con kính dâng tấc lòng thành hướng về Tam Bảo, phát nguyện tụng kinh Sám hối - Khai thị vong linh. Nguyện cầu cho vong linh ………… nghe tiếng niệm kinh tỉnh  giấc mê trần, xa lìa đường dữ, không còn tham đắm theo cảnh sắc phàm, quay về nẻo đạo, quy y Tam Bảo, thoát khỏi u đồ, vãng sanh cõi tịnh.

Chúng con cũng nguyện cho tất cả muôn loài hiểu sâu lý tánh, dứt sạch oan khiên, lên bờ giác ngộ. Đời đời, kiếp kiếp sanh vào những nơi có Phật pháp, gặp được minh sư, chánh tín tu hành, hằng ngày sống an vui trong chánh niệm.  

Hương giới, hương định cùng hương tuệ

Hương giải thoát, giải thoát tri kiến

Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới

Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)  

TÁN THÁN PHẬT

Đấng pháp vương vô thượng.

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loại

Quy y tròn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.  

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.  

ĐẢNH LỄ

 • - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới . (1 lạy )  
 • - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  
 • - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)  

KHAI KINH KỆ

Pháp Phật cao siêu lý rộng sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe thấy chuyên trì niệm.

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.  

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3lần)  

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần )  

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU CÁNH RỘNG LỚN

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát nhã ba la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không liền qua hết thảy khổ ách.

Nầy Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.

Nầy Xá Lợi Phất! Tướng không của các pháp không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Cho nên trong tướng Không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tay mũi lưỡi thân ý, không có sắc thinh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được nên Bồ Tát y theo Bát nhã Ba la mật đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng đạt đến cứu cánh Niết bàn.

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát nhã Ba la mật đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Nên biết Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ chân thật không dối.

Vì vậy nói chú Bát nhã Ba la mật đa, liền nói chú rằng:

“Yết đế yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. (3 lần)  

KHAI THỊ VONG LINH

Vong linh ơi!

Ta Bà cõi tạm, nơi gởi thân sanh tử trăm năm, Cực Lạc quê hương, chốn an mạng Niết Bàn muôn thuở. Vong linh hỡi! Hãy nên ghi nhớ, sống trên đời có được bao lâu, mới xuân xanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nấm.

Hôm nay, vong linh đã mãn duyên phần, ấy cũng là lẽ tự nhiên như ngày có tối sáng, có đến ắt có đi. Mong vong linh đừng luyến lưu chi trần cảnh.

Cũng như cái xác thân tứ đại: đất, nước, gió, lửa này chỉ là cái giả thân do tinh cha huyết mẹ hợp thành; còn gia đình, thân quyến … cũng đều là mối duyên nợ tiền khiên, đừng vương vấn mà đoạ vào cảnh khổ.

Định luật vô thường vong linh hãy nhớ. Muôn việc hồng trần đều ở mấy tất hơi. Hơi thở dứt thì cuộc đời chấm dứt. Cái thân này ta còn không giữ được thì có sá gì của cải, tài vật, gia đình.

Khuyên vong linh hãy mau mau niệm Phật, niệm kinh, giữ định tâm quán chiếu cuộc đời, hướng lòng thành tưởng Phật không lơi, hầu siêu thoát, vãng sanh tịnh độ.  

Xướng:

Hỡi vong linh……………… thức tâm tỉnh giác nhận ra rằng:

Tụng:

Cuộc trần thế là trò dâu bể

Họp rồi tan như thể gió mây

Bất thường, biến chuyển, vần xoay

Hôm qua còn đó mà nay đâu rồi ?

Bởi mạng sống tất hơi yếu ớt

Kiếp nhân sinh thoáng một giấc mơ

Trăm năm thay đổi ván cờ

Sấm vang, chớp giật, tựa hồ chiêm bao.

Vong linh hỡi! Trần lao nghiệp chướng

Lò oan khiên thiêu nướng con người

Luân hồi sanh tử không thôi

Xuống lên ba cõi, say mê sáu đường.

Thêm nỗi bệnh tai ương hoạn nạn

Thuở thai nhi đến mãn cuộc đời

Mấy người sống vẹn yên vui

Giữa vòng trần thế chơi vơi biển sầu.

Dù là kẻ sang giàu quyền tước

Hay nghèo hèn mạt nhược như nhau

Đều cùng chung một nỗi đau

Vì duyên, vì nợ xiết bao buộc ràng.

Đời đã vậy thở than chẳng được

Bởi gieo nhơn nhiễm trước vọng tình

Trót mê tài, sắc, lợi, danh

Lu mờ tâm trí, đua tranh hận thù.

Nên ngàn kiếp lu bu không dứt

Bả vinh hoa nô nức bước vào

Mặc cơn sóng dậy ba đào

Ôm mùi phú quí lộn nhào tử sanh.

Vong linh hỡi! Cái thân còn mất

Thì có gì bền chắc mà ham

Rõ ràng muôn việc cõi trần

Chết rồi tay trắng có mang được gì?

Vậy giờ đây hãy suy nghĩ lại

Quyết vượt qua cửa ải trầm luân

Một lòng theo Phật tu thân

Rèn tâm sửa tánh lần lần thoát ra.

Cõi Ta Bà chỉ là quán trọ

Chúng sanh là lữ khách bộ hành

Theo dòng sanh tử lộn quanh

Bỏ quên xứ sở an thân Niết bàn.

Vong linh hỡi! Nay nhân duyên mãn

Thì xin đừng ngao ngán đường về

Dù trải bao cảnh khiếp ghê

Dù bao đe doạ bốn bề hang sâu.

Xả tâm tưởng gom thâu từ trước

Diệt tham sân si bước lỡ lầm

Chuyên lòng niệm Phật định tâm

Quê hương Cực lạc vững chân đường về.

Vong linh hỡi! Xa rời luyến tiếc

Cái giả thân, tài vật, gia đình

Đừng gây thêm khổ cho mình

Vì âm dương đã chia hình cách xa.

Hãy gấp niệm Di Đà Phật hiệu

Định tâm thần quán chiếu đừng quên

Bồ đề quả Phật quyết lên

An vui vĩnh kiếp giác tâm tròn đầy.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).  

SÁM HỐI BA NGHIỆP

Khai Thị:

Vong linh ơi!

Đức Phật dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. Hạt giống Bồ Đề đều sẵn có trong mỗi chúng sanh. Nhưng vì vô minh che lấp nên điên đảo mê lầm tạo gây nghiệp tội.

Để rồi cứ mãi chịu luân hồi quẩn quanh trong sáu nẻo, lên xuống lộn lạo nơi ba đường, mà cội nguồn sanh tử trầm luân chính là vô minh và ái thủ. Nếu muốn được giải thoát, an lạc, Niết bàn thì phải tu hạnh viễn ly, xa rời năm trần cấu. Tức là phải trừ sạch tham ái và chấp thủ, không đắm mê, dính mắc dục trần, giữ tâm chánh định, rỗng rang không dấy niệm. Vì có niệm là có khổ. Huống chi đó là niệm bất thiện. Do vậy, vong linh chớ sanh tâm luyến lưu, vương vấn.

Ngược lại, phải luôn quán chiếu để thấy rằng “thân nầy không phải là tôi. Tài sản, gia đình, thân quyến không phải là của tôi. Tôi không bị kẹt vào những thứ ấy. Mà tôi có đây là do các duyên hợp lại tạo thành”.

Cũng như muôn sự muôn vật trên thế gian nầy đều chỉ là duyên sanh giả hiệp. Nó có đó mà không thật. Cho nên, sống không phải là còn, chết không phải là hết. Mà sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể.

Cổ đức có câu:

“Sanh như đắp chăn đông

Tử như cởi áo hạ”.

Hay:

“Tử sanh là cửa ngỏ ra vào,

Tử sanh là trò chơi cút bắt”.

Cho nên, chúng ta hãy mỉm cười mà bước qua nhịp cầu sanh tử để nhận ra rằng “tôi chưa bao giờ sanh cũng chưa bao giờ từng diệt. Và tôi cũng đã thấy rằng thật tướng các pháp vốn vô thường, khổ, không, vô ngã. Tôi muôn đời vẫn tự do”.

Tuy nhiên, cái thân vật chất nầy dù đã mất nhưng nghiệp thức vẫn còn. Và chính dòng nghiệp thức nầy sẽ dẫn dắt chúng ta luân hồi tái sanh trong sáu nẻo.

Do đó, chúng ta phải chuẩn bị cho mình hành trang thiện nghiệp, vốn liếng viễn ly, để khi vô thường bất ngờ ập đến chúng ta không hoảng sợ kinh hoàng và sẽ không bị đọa vào trong cảnh khổ.

Thế nhưng, từ vô thuỷ kiếp cho đến ngày nay, do tham-sân-si mà chúng ta tạo biết bao tội nghiệp về thân khẩu ý. Đến lúc mất thân nầy rồi thì duyên nghiệp ấy vẫn phải đeo mang và quả báo ứng hẳn là gánh chịu.

Vậy nên giờ đây, chúng ta hãy một lòng hướng về Tam Bảo, phát tâm thành sám hối tội chướng trong nhiều đời. Sống quay về nương tựa Phật-Pháp-Tăng. Nhờ oai lực nhiệm mầu của chư Phật  mà bao oan khiên nghiệp báo sớm được tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tinh tấn tu hành, chóng thành đạo quả.

Vậy khuyên vong linh nên một lòng phát lồ sám hối.  

Xướng:

Hỡi vong linh ……… thức tâm tỉnh giác chí thành sám hối:

Tụng:

Thành kính lạy mười phương chư Phật

Chứng minh lòng chân thật chúng con

Giờ nầy quỳ trước Thế Tôn

Phát lồ sám hối tám muôn tội tình.  

Từ vô thuỷ vô minh lầm lỗi

Tham-sân-si  nguồn cội tạo gây

Bằng thân-miệng-ý dựng xây

Oan khiên nghiệp báo nối dây luân hồi.

Con đã giết các loài sanh chúng

Lòng chẳng thương hờ hững mặc tình

Miễn sao có lợi cho mình

Nhẫn tâm mưu hại , sát sinh vật người.

Lại khi thấy của người thèm muốn

Sinh lòng tham cắp trộm gian tà

Cướp về làm của riêng ta

Không hề khởi chút xót xa dùm người.

Còn dâm tà lôi thôi loạn phép

Mê dục tình mang nghiệp vào thân

Dửng dưng đạo lý nghĩa nhân

Làm mất hạnh phúc nát tan gia đình.

Chỉ muốn được phần mình lợi lạc

Nói những điều dối gạt chẳng lành

Vọng ngôn, lưỡng thiệt chia phân

Dệt thêu, ác khẩu xa gần hơn thua.

Thêm lắm chuyện say sưa chè rượu

Phạm lỗi lầm do tửu nhập tâm

Để cho mê muội tinh thần

Suy đồi đạo đức hư thân ương hèn.

Tham lam chỉ muốn riêng mình được

Mưu tính toan sang đoạt của người

Bạc tiền đầy ắp chưa thôi

Túi tham không đáy mãi đòi kiếm thêm.

Cũng nơi đó khởi liền sân hận

Lửa hung hăng oán giận tuôn trào

Buông lời sát phạt hại nhau

Không phân già trẻ ân sâu tình người.

Ôi! Cũng bởi si mê đần độn

Mà tử sanh lăn lộn sáu đường

Chánh tà thiện ác không tường

Nhân quả chẳng rõ vọng buông nhiễm tình.

Khinh thần thánh không tin Tam Bảo

Chạy cuồng theo điên đảo quỷ ma

Xem thường Phật pháp cao xa

Thấy người hiền đức, râm ra chê cười.

Phạm giới cấm và mười điều thiện

Âu cũng từ thân-miệng-ý lòng

Buông lung mê đắm dục trần

Chẳng màng tội lỗi nghìn lần nhân lên.

Nào phải trái, não phiền, đố kỵ

Thói gian manh ích kỷ nhỏ nhoi

Đấu tranh hơn thiệt với người

La cà tửu điếm, chợ đời giao du.

Cùng hết thảy điều hư tật xấu

Từ kiếp xưa nung nấu đến nay

Tội con như núi chất đầy

Một lòng hối cải từ rày ăn năn.  

Cầu Tam Bảo hồng ân tế độ

Muôn lỗi lầm lớn, nhỏ, cạn, sâu

Đều nương thần lực nhiệm mầu

Chơn như thanh tịnh sạch làu từ đây.  

Những tội lỗi tự gây túc trái

Hoặc bảo người hay thấy người làm

Sinh lòng vui thích mừng ham

Thảy đều sám hối một lần trọn xong.

Tội hoặc nhớ hay bằng chẳng nhớ

Tội hoặc nghi hay cũng chẳng nghi

Hoặc là biết rõ-quên đi

Hoặc là che dấu hay khi tỏ bày…

Xin sám nguyện thảy đều thanh tịnh  

Mở lòng thương sanh chúng vạn loài

Dắt dìu nhau bước thảnh thơi

Đi trong chánh niệm nương về Tăng thân.

Mong được chút hồng ân Tam Bảo

Gieo căn lành quả chứng Bồ đề

Đường tà nẻo ác xa rời

Đời đời theo Phật làm người chân tu.

Không gây tạo cho dù lỗi nhỏ

Phát tâm lành chẳng có ngại ngần

Thứ tha giúp kẻ sa chân

Đem tình thương đến thế nhân khắp miền.

Xin cúi lạy hiện tiền Tam Bảo  

Con dốc lòng giữ đạo tu tâm

Từ-bi-hỷ-xả gìn lòng

Quay về tìm lại nguồn tâm ban đầu.

Nguyện hết thảy đâu đâu đều được

Thoát khỏi vòng trói buộc vô minh

Vẹn tròn lý đạo kính tin

Mười phương chư Phật ngưỡng xin nương nhờ.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)  

Xướng lễ:

Nhứt tâm đảnh lễ:

 • - Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.  
 • - Nam Mô Hiện Tại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  
 • - Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.  
 • - Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.  
 • - Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.  
 • - Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.  
 • - Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.   
 • - Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.  
 • - Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.  
 • - Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.  

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra

Ta đây phải có sự già

Thế nào tránh khỏi lúc qua tai nàn

Ta đây bệnh tật phải mang

Thế nào tránh khỏi đặng an mạnh lành

Ta đây sự chết sẵn dành

Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ

Ta đây phải chịu phân ly

Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà

Ta đi với nghiệp của ta

Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình

Theo ta như bóng theo hình

Ta thọ quả báo phân minh kiết tường.  

KỆ SÁM HỐI

Xướng:

Con xưa vốn tạo các nghiệp ác

Đều do vô thỉ tham-sân-si

Từ thân-miệng-ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối.  

VĂN SÁM NGUYỆN

Cúi lạy đức Thích Ca từ phụ

A Di Đà vô lượng thọ-quang

Thinh Văn, Bồ Tát các hàng

Khắp mười phương cõi Thánh Tăng chứng lòng.  

Đệ tử xin thành tâm sám nguyện

Trước Phật đài thân hiện ảnh hình

Nay con Sám hối tội mình

Từ vô thỉ kiếp vô minh lỗi lầm.

Gây điều ác gieo mầm đau khổ

Do thân lời ý chỗ tạo ra

Sát sinh chẳng chút xót xa

Gian tà trộm cắp tiêu pha của người

Đắm dâm dục buông lời dối trá

Nói hai lời, thô ác, chuốc trao

Tham lam, sân hận, cống cao

Si mê, phiền não bủa rào đảo điên

Khiến chúng con triền miên rong ruổi

Sống lênh đênh trôi nổi lạc lầm

May nhờ pháp Phật diệu thâm

Giúp con tỉnh thức sáng tâm trở về

Xa lìa khỏi sông mê bể khổ

Thoát trầm luân đỗ bến giác ngàn

Một lòng hối hận ăn năn

Cầu mong chư Phật phân thân hộ trì.  

Phát chí nguyện khắc ghi tấc dạ

Xin chứng minh cả thảy lòng con

Dù bao gian khổ mỏi mòn

Niềm tin Tam Bảo sắt son một lòng.

Thân miệng ý sạch trong gìn giữ

Phòng sáu căn chẳng để dính trần

Trên đáp ơn Phật muôn phần

Dưới nguyền cứu độ chúng sanh các loài

Lấy oan trái luyện tôi ý chí

Nhận tai ương rèn khí tinh thần

Ra vào ba cõi chẳng lầm

Xuống lên sáu nẻo gian truân không sờn

Cùng đồng loại yêu thương hòa thuận

Dắt dìu nhau bất luận thân sơ

Lợi danh, quyền thế hững hờ

Tham sân si quyết đánh cho rã rời

Giữ chí nguyện sống đời thoát tục

Gìn thân tâm từng mỗi phút giây

Thức lòng chánh niệm hàng ngày

Kiên trì học đạo hăng say tu hành

Noi gương đấng cha lành tịch mặc

Bậc năng nhân đại lực, đại hùng

Từ-bi -hỷ-xả rộng cùng

Khắp trong sanh chúng không ngừng lợi tha.

Xin hồi hướng thiết tha muôn loại

Cùng chúng con thoát khỏi não phiền

Tịnh tâm thủ chí tu thiền

Sanh trung quốc gặp bạn hiền, minh sư

Được chánh tín xuất gia học đạo

Cõi Niết bàn quả Phật sớm lên

Chí thành kính lễ sám nguyền

Mười phương Tam Bảo hiện tiền chứng minh.  

HỒI HƯỚNG

Sám hối là hạnh tốt lành

Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh

Nguyện cho tất cả hàm linh

Sớm về cõi tịnh nghe kinh diệu huyền

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Cầu chơn trí tuệ phá xiềng vô minh

Nguyện trừ tội chướng điêu linh

Hạnh lành Bồ tát thường tinh tấn làm

Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm

Hoa sen chính phẩm là hàng mẹ cha

Hoa nở thấy Phật hiện ra

Vô sanh chứng ngộ bạn ta-thánh hiền

Nguyện đem công đức hiện tiền

Hướng về khắp cả các miền gần xa

Con và cha mẹ ông bà

Chúng sanh giác ngộ chan hoà pháp thân.  

PHỤC NGUYỆN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đệ tử chúng con hôm nay hướng về đức Thế Tôn một lòng chí thành cầu xin sám hối.

Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật ba đời chứng minh công  đức, gia hộ cho vong linh ……………… nghe tiếng niệm kinh, sáng suốt tinh thần, nhẹ nhàng tâm thức, giác ngộ lý vô thường, thấu rõ nguồn tâm, sinh về cõi tịnh.

Chúng con cũng xin nguyện cầu cho Tam Bảo được trường tồn mãi ở thế gian để chúng sanh nương nhờ phúc lạc, phát tâm thiện lành, tránh đường mê muội, ra khỏi trần lao, quay về chánh đạo.

Nhà nhà được an lạc. Người người tin sâu Phật pháp, thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Khắp nguyện, người sống yên vui, kẻ mất siêu độ, tất cả chúng sanh đều thoát vòng khổ não, tinh tấn tu hành, sớm thành Phật đạo.  

Nam mô A Di Đà Phật. 

TỰ QUY Y

-Tự quy y Phật

Xin nguyện chúng sanh

Hiểu rõ đạo pháp

Phát tâm vô thượng.  

-Tự quy y Pháp

Xin nguyện chúng sanh

Thấu rõ kinh tạng

Trí tuệ như biển.  

-Tự quy y Tăng

Xin nguyện chúng sanh

Tâm ý hoà hợp

Tất cả không ngại.  

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp muôn loại

Cùng phát tâm sám hối

Đồng chứng quả vô sanh.  

PHỤ LỤC:

SÁM HỐI NGUYỆN

Cúi đầu làm lễ Như Lai,

Chứng minh đệ tử ngày nay phát nguyền,

Con xin đem dạ chí thiềng,

Thành tâm sám hối nghiệp khiên đã làm,

Bởi xưa chưa rõ dạ phàm,

Nên chi kết tạo dây oan cõi trần,

Gây ra tội lỗi vô ngần,

Luân hồi trả quả lắm phần đớn đau,

Vào sanh ra tử đã lâu,

Dấn thân lao khổ gẫm âu khó lường,

Xuống lên ba cõi sáu đường,

Đền bù với những vết thương lỗi lầm,

Trả vay vay trả trầm luân,

Gian nan thống khổ vô ngần vô biên,

Cũng vì nghiệp báo oan khiên,

Do mình kết tạo triền miên nối đời,

Nếu nay chẳng biết quy hồi,

Ắt thời khó tránh qua đời kiếp sau,

Vậy con thi lễ cúi đầu,

Chí thành sám hối nguyện cầu ăn năn,

Như xưa có phạm điều răn,

Gây nên tội lỗi nhố nhăng đau lòng,

Thì nay lòng dạ ân cần,

Chuyên lo tu luyện chuộc phần tội xưa,

Bao nhiêu nghiệp quấy xin chừa,

Bao nhiêu điều thiện sớm trưa phụng hành,

Ngày đêm giữ dạ sắt đinh,

Trau dồi đạo đức sử kinh bền lòng,

Nguyện thân ra khỏi bụi hồng,

Muối dưa chay lạt nhiệt lòng say sưa,

Tỉnh hồn chuông sớm mõ trưa,

Nguyện tâm ra khỏi nắng mưa cõi trần,

Xin nhờ Tam bảo ai lân,

Từ bi hỷ xả thi ân dắt dìu,

Nay con tỉnh biết mọi điều,

Thế gian là khổ, nghiệp chiêu bởi mình,

Từ nay nguyện dứt sự tình,

Say sưa ảo ảnh mến hình mộng du,

Bền lòng giữ chặt điều tu,

Thề không sai lạc mặc dù gian nan,

Chí tâm vững dạ bền gan,

Nguyện không cảm kích thế gian mộng đời.

Nguyện xa bể khổ chơi vơi,

Nguyện thành Phật đạo đến nơi mãn nguyền,

Nguyện cùng cắt đứt dây duyên,

Nguyện rằng dứt khỏi oan khiên kéo dời.

Lòng không say đắm sự đời,

Chuyên cần tu niệm chẳng rời một khi,

Dứt điều luyến ái mê si,

Noi gương bác ái, từ bi trau lòng,

Sửa tâm như đóa liên hồng,

Luôn luôn trong sạch thoát vòng nhiễm ô,

Chí thành miệng niệm Nam mô,

Nguyện lòng con được tính vô hoàn toàn,

Nguyện về nơi cõi Lạc bang,

Nguyện cho ra khỏi những đàng tử sanh,

Cúi nhờ chư Phật chứng minh,

Bao lời sám hối con xin nguyện cầu.  

VĂN PHÁT NGUYỆN

Đệ tử chúng con một lòng thành,

Nguyện cho đất nước mãi thanh bình,

Tai nạn đao binh đều dứt sạch,

Huynh đệ nhìn nhau con một nhà.

Xót thương cứu giúp tiêu thù hận,

Cả trên thế giới thảy an lành,

Cùng chung nhân loại lòng yêu mến,

Sớt cơm chia áo một tâm thành.

Kết tình đồng loại như ruột thịt,

Nguyện cả chúng sanh đến côn trùng,

Cùng khởi lòng thương che chở thảy,

Ai đành sát hại làm lợi mình.

Mong sao toàn thể cùng vui sống,

Nguyện mưa chánh pháp khắp quần sanh,

Mọi người đều được ơn nhuần gội,

Nhiệt não tiêu tan lòng thanh lương.

Tam thừa thánh quả đều an trụ,

Nguyện con dứt sạch mọi não phiền,

Gắng tu chẳng chút sanh lười mỏi,

Lập chí vững chắc như kim cương.

Dù bao sóng gió không lay động,

Thẳng bước tiến lên quả vô sanh,

Yêu ma quỉ mị không ngăn nổi,

Chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời.

Đơn đao đột nhập Vô thượng giác,

Tam độc Bát phong không chướng ngăn,

Chỉ một Chân như tam-muội ấn,

Tiến thẳng vào trong nhà Pháp thân.

Trên ngọn Diệu Phong rong tự tại,

Xem xét mười phương chúng khổ đau,

Khởi từ phương tiện tùy ứng hóa,

Đưa chúng đồng lên bờ Niết-bàn.

Dù bao gian khổ lòng không nản,

Công đức tu hành xin hướng về,

Tất cả chúng sanh cùng mình được,

Đồng nương chánh pháp tối thượng thừa,

Lên ngôi chánh giác chứng Phật đạo.  

VĂN SÁM HỐI

Chúng con đồng đến trước Phật đài,

Tâm thành đảnh lễ mười phương Phật,

Tất cả Bồ-tát trong ba đời,

Thanh Văn Bích Chi chúng hiền Thánh,

Đồng đến chứng minh con phát lồ:

Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp,

Ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường,

Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi,

Tội ác chiêu hoài không biết dừng.

Hôm nay tỉnh giác con sám hối,

Hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm,

Cầu xin chư Phật đồng chứng giám,

Bồ-tát Thanh Văn thảy hộ trì.

Khiến con tội cũ như sương tuyết,

Hiện tại đời con đang sống đây,

Tuy có duyên lành gặp Phật pháp,

Mà đã gây nên lắm nghiệp khiên.

Lòng còn chứa chấp tham kiêu mạn,

Sân si tật đố hạnh tà mê,

Miệng nói điêu ngoa thêm dối trá,

Gạt lường ác khẩu lời vu oan,

Sát sanh hại vật thân gây tạo,

Thương tổn sanh linh để lợi mình,

Tam Bảo chứng minh con sám hối.

Dứt tâm tương tục kể từ đây,

Không hề tái phạm dù lỗi nhỏ,

Nguyện gìn ba nghiệp như giá băng,

Nguyện đạt chân tông giáo viên đốn,

Kiến tánh viên minh tâm nhất như.

Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói,

Nghiệp thức vốn không trí sáng ngời,

Liễu sanh thoát tử không ngăn ngại,

Tam giới ra vào độ chúng sanh.

Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ,

Đưa hết sanh linh lên giác ngạn,

Công đức tu hành xin hồi hướng,

Tất cả chúng sanh đều Niết-bàn.

Vào nhà chư Phật ngồi tòa báu,

Mặc áo Như Lai chứng Pháp thân,

Đồng phát Bồ-đề tâm bất thối,

Đồng ngộ vô sanh pháp giới chân,

Đồng lên Phật quả vào Diệu giác,

Đồng nhập Chân như thể sáng tròn.  

 

Chùa Phước Duyên, TP.HCM

Ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm,

19/02 Kỷ Sửu (15/03/2009)

Tâm Chơn

Kính bút.