Sắm lễ cầu con

Đi trả lễ cầu con như thế nào ?

Con cầu tự là do nghiệp dẫn, nhưng cần cái duyên xúc tác (thần thánh), nếu là ân thì đến trả nhưng nếu là nghiệp thì sẽ đến đòi. Vậy với những gia đình đi cầu xin con tại các đền, chùa, miếu mạo...khi đã được như ước nguyện rồi thì cần làm lễ tạ như thế nào? Không làm lễ tạ có sao không?