Sao điếu khách

Ý nghĩa sao Điếu Khách trong khoa Tử Vi

Mệnh có Điếu Khách nhiều đam mê dễ lạc lối. Tài Bạch luôn có Tuế Phá, là cách hao tiền tốn của, chi tiêu không có kế hoạch, nên Tang Môn cung Quan cũng thể hiện cách hay lo lắng cho công việc, suốt đời lo kiếm tiền.